Post-Vaccinaal Syndroom

Diagnose

Het stellen van de diagnose PVS begint met een zorgvuldige ondervraging van de patiënt of van de ouders. Wanneer de klachten in de periode na een vaccinatie begonnen zijn, dient de arts serieus de diagnose 'post-vaccinaal syndroom' te overwegen (de waarschijnlijkheidsdiagnose) en dient er in eerste instantie een behandeling ingesteld te worden volgens de door mij beschreven methode. Dit ter voorkoming van een eindeloze en heilloze weg van onderzoeken en therapieën. Bij een positief resultaat wordt de vermoede diagnose PVS bevestigd. Pas in tweede instantie, als blijkt dat de patiënt in het geheel niet op de ingestelde behandeling reageert, dient er een vervolgdiagnose gesteld te worden. Hoe moeizaam dit proces nu nog kan verlopen blijkt uit de volgende ziektegeschiedenis. (zie casus 4)

Deze methode biedt door zijn grote mate van betrouwbaarheid en effectiviteit een uitstekende mogelijkheid de oorzaak van bepaalde klachten te achterhalen. Zo kan stap voor stap onderzocht worden welk vaccin, medicijn of ziekte de klachten heeft veroorzaakt. Op deze wijze kan ook de oorzaak van het veelbesproken 'Jungle-syndroom' achterhaald worden, een syndroom waarvan zo vele jonge militairen het slachtoffer zijn geworden en waarvoor in de universitaire geneeskunde noch een goede diagnostiek noch een afdoende therapie aanwezig is. De casus van Johan, een negentienjarige marinier, is een duidelijk voorbeeld hoe zo'n diagnostisch en therapeutisch proces verloopt (Zie casus 5).

Daarmee beschikt de homeopathie over een uitstekende methode om uitsluitsel te geven of klachten die ontstaan zijn na een vaccinatie daadwerkelijk door het vaccin veroorzaakt werden of dat er een heel andere oorzaak in het spel is. Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat uit ervaring blijkt dat 'de periode na een vaccinatie' veel ruimer genomen dient te worden dan de drie dagen die nu veelal gehanteerd worden. Klachten die pas 4 weken tot in uitzonderlijke gevallen zelfs 3 maanden na vaccinatie ontstonden (zie casus 26 en casus 28) konden zo nog als een post-vaccinaal syndroom gediagnosticeerd en tevens genezen worden.